Кабель ААБл-10 3х70 ож (м) Иркутсккабель V4053N570000000и

Иркутсккабель
V4053N570000000и