Кабель ААБл-6 3х150 ож (м) Иркутсккабель V4053Q560000000и

Иркутсккабель
V4053Q560000000и