Кабель ААБл-6 3х70 ож (м) Иркутсккабель V4053N560000000и

Иркутсккабель
V4053N560000000и